Sản phẩmGiấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mũ bảo hiểm

Điều kiện sản xuất mũ bảo hiểm
1. Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật.
2. Có hệ thống quản lý chất lượng được xây dựng, áp dụng đáp ứng các yêu cầu quy định của tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 hoặc tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001.
3. Có tối thiểu 01 nhân viên kỹ thuật có trình độ trung cấp hoặc cao đẳng chuyên ngành khoa học, kỹ thuật trở lên, được ký hợp đồng lao động có thời hạn từ 12 tháng trở lên hoặc ký hợp đồng lao động không xác định thời hạn.
4. Cơ sở vật chất, kỹ thuật: địa điểm sản xuất (cụ thể, rõ ràng, có diện tích mặt bằng để lắp đt trang thiết bị sản xuất, kiểm tra chất lượng); trang thiết bị sản xuất (phải đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật để sản xuất mũ bảo hiểm có chất lượng phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn công bố áp dụngcó phòng thử nghiệm hoặc thuê của tổ chức, doanh nghiệp khác, đủ  nănlực thử nghiệm các chỉ tiêu cht lượng của mũ bảo hiểm phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và tiêu chuẩn công bố áp dụng.
Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng là cơ quan tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mũ bảo hiểm. Bộ Khoa học và Công nghệ có thẩm quyền cấp mới, cấp lại và cấp điều chỉnh nội dung Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mũ bảo hiểm (sau đây viết tắt là Giấy chứng nhận) cho doanh nghiệp đáp ứng điều kiện.
Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mũ bảo hiểm
Nguồn: http://vpcp.chinhphu.vn/Home/Dieu-kien-san-xuat-phan-phoi-mu-bao-hiem/20167/19234.vgp
Pinterest

Xem thêm